top of page
Klub info: Welcome

Vedtægter som vedtaget på Generalforsamlingen 7. april 2022

§ 1 Navn

 • Klubbens navn er Tved Motionscykelklub af 2015, klubben er stiftet den 19 marts 2015

§ 2 Formål

 • Tved Motionscykelklub har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingen fremme og at varetage medlemmernes interesse gennem klubliv og kammeratligt samvær.

§ 3 Medlemmer

 • Klubben består af aktive og passive medlemmer. Et medlem er optaget i klubben, når man har betalt kontingent, alle medlemmer modtager et eksemplar af klubbens vedtægter.

§ 4 Økonom

 • Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes af generalforsamlingen.

 • Kontingentet betales helårligt forud pr. 1 april. Et nyt aktivt medlem der indmeldes i perioden 1 april - 30 september betaler årskontingent, medens indmeldelser efter 1 oktober er halv kontingent frem til 1 april. Passive medlemmer betaler årskontingent uanset hvilken dato de indmeldes.

 • stk. 2 Kassereren fører klubbens regnskab. Klubbens formue anbringes i pengeinstitut til bedst mulig forrentning. Klubbens kontante kassebeholdning bør ikke overstige hvad der skønnes nødvendigt til løbende udgifter.

 • stk. 3 Regnskabsåret går fra 1 januar - 31 december. Regnskabet skal være revideret senest 2 uger før generalforsamlingen af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 • stk.4 Det reviderede årsregnskab for klubben og for eventuelle fonde forelægges på den ordinære

 • generalforsamling.

 • stk. 5 På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer. Revisorerne afgår efter tur en hvert

 • år, genvalg kan finde sted.

 • stk. 6 Bestyrelsesmedlemmer og revisorerne har til enhver tid ret til at efterse og kontrollere klubbens regnskaber.

 • stk. 7 Kassereren fører kassebog og medlemskartotek med oplysningerne om medlemmernes personlige data.

 • stk. 8 Klubben tegnes udadtil af formanden og kassereren. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

§ 5 Ledelse

 • Klubben ledes af en bestyrelse på 7 mand, bestående af formand, kasserer, næstformand, sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer. Formand (lige år) bestyrelsen samt 2 bestyrelsessuppleanter vælges af generalforsamlingen.

 • Stk. 2 Valgperioden er 2 år. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal, 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal.

 • Stk. 3 Valgperioden for bestyrelsessuppleanter er 1 år.

 • Stk. 4 I tilfælde af manglende tilslutning/interesse kan bestyrelsens størrelse minimeres til 5 medlemmer, bestående af formand, kasserer, næstformand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem. Denne reduktion kan kun finde sted ved generalforsamlingen, såfremt der ikke er den fornødne interesse for bestyrelsesarbejdet blandt medlemmerne.

 • Stk. 5. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger næstformand, kasserer og sekretær.

 • Stk. 6. Bestyrelsessuppleanter deltager i bestyrelsesmøderne, og har stemmeret.

§ 6 Bestyrelse

 • Bestyrelsen afholder møder efter behov, bestyrelsen er beslutningsdygtige såfremt 3 af dens medlemmer inklusive formanden er til stede.

 • stk. 2 Ved afstemninger i bestyrelsen kræves almindeligt stemmeflerhed i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 • stk. 3 Bestyrelsen er ulønnet. Generalforsamlingen kan tillægges bestyrelsen diæter og refusion af

 • mødeudgifter. Bestyrelsen kan efter egen beslutning afholde visse repræsentationsudgifter.

 • stk. 4 Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og nedsætter udvalg efter behov.

 • stk. 5 Bestyrelsen administrerer klubbens midler og er ansvarlig for disse over for generalforsamlingen efter de almindelige retsregler.

 • stk. 6 Sekretæren fører klubbens forhandlingsprotokol af protokollen skal fremgå referater af bestyrelsen forhandlinger samt alle generalforsamlinger.

 

§ 7 Generalforsamling

 • Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Kun generalforsamlingen kan vedtage, ændre eller ophæve klubbens vedtægter.

 • stk. 2 Generalforsamling afholdes hvert år i april måned og skal indvarsles senest 14 dage før afholdelse med tilkendegivelse af dagsorden.

 • stk. 3 Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren aflægger revideret regnskab

4. Indkomme forslag

5. Valg af bestyrelse og suppleanter

6. Valg af revisor

7. Fastsættelse af kontingent

8. Eventuelt

 • stk. 4 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

 • stk. 5 Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingens valgt dirigent. Dirigenten og formanden

 • underskriver det af generalforsamlingen i forhandlingsprotokollen optagne referat.

 • stk. 6 Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, er et medlem i kontingent restance kan generalforsamlingen beslutte at udelukke pågældende fra deltagelse.

 • Stk. 7. Passive medlemmer har ikke stemmeret til generalforsamlingen.

 

§ 8 Afstemninger

 • Ved afstemninger på generalforsamlingen kræves almindelig stemmeflerhed. Ved afstemninger om vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal. Alle foreningens aktive medlemmer som er fyldt 16 år og har betalt kontingent har stemmeret. Valgbarhed har alle aktive medlemmer som er fyldt 16 år

 • stk. 2 Såfremt bestyrelsen eller mindst 1/3 af generalforsamling deltagerne ønsker det, kan et af

 • generalforsamlingens vedtaget forslag undergives urafstemning.

 • Til forslagets bortfald kræves at et flertal af de urafstemningen deltagende medlemmer- dog mindst 30 % af samtlige stemmeberettigede - har stemt imod forslaget.

 • stk. 3 Afstemninger på generalforsamlinger sker almindeligvis ved håndsoprækning, men skal dog ske anonymt, såfremt et medlem kræver det. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

 • Skal indkaldes når klubbens bestyrelse beslutter det, eller når mindst 1/5 af samtlige klubbens medlemmer skriftligt begærer det, og da senest 2 uger efter begærings modtagelse. I begge tilfælde skal dagsorden opgives.

 • stk. 2 En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, såfremt 2/3 af klubbens medlemmer er mødt. I modsat fald skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling som da er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

 

§ 10 Klubbens opløsning

 • Klubben kan kun opløses såfremt to på hinanden følgende generalforsamlinger har truffet beslutning herom.

 • Stk. 2 I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens midler Hjerteforeningen

VEDTÆGTER

bottom of page