top of page
40542604_10217350355057470_6895927236222

Ønsker du at blive medlem i TMCK, så send os en mail til: bestyrelse@tmck.dk

I mailen skal vi bruge: navn & en E-mailadresse

Medlemskab er 300 kr. pr. år.

(Der ydes tilskud til løb - 150,- pr. år hvor man stiller op i klubnavn og tøj)

Kontingent indbetales på vores konto i Nordea.

Reg. nr. 2375 Konto nr. 8982342687

Klub info: Welcome

TMCK TRÆNINGSTIDER

Vi træner således at der er plads til alle. TMCK er både for landevejsryttere og MTB'ere, og vi spænder aldersmæssigt fra de helt unge til seje pensionister. Nedenfor finder du vores træningstider, hvis der er noget du er i tvivl om, så ring eller mail til os. Eller kig nærmere på vores facebook side; Tved Motionscykelklub af 2015

TRÆNINGSTIDER

Forår / Sommer / Efterår

Tirsdage: Vi mødes på parkeringspladsen ved Have Og Park Center Svendborg på Tvedvej kl. 18.30

Torsdage: Vi mødes foran Fri Bike Shop på Tvedvej Kirkevej kl. 18.30

Weekend: Aftales indbyrdes mellem medlemmerne, og som regel er medlemmerne gode til at få lagt turene op i facebook gruppen så man kan melde sig på - så følg med der! Der er tit bagerstopsture ;-)

 

Vi er inddelt i 4 grupper - Gr. 1, 2 og 3 er for landevejsryttere og en gruppe er for MTB'erne. Fælles for alle grupper er, at man sørger for at alle kommer med ud og med hjem. Altså alle har et ansvar for at vente på hinanden.

  • Gr. 1 kører 30+ i snit,

  • Gr. 2 kører typisk 26 - 29 i snit alt efter hvad man aftaler.

  • Gr. 3 for kører typisk op til 25 i snit igen efter aftale.

  • MTB'erne kører typisk på skovstier, markveje og enkelte spor. Tempo afhænger af gruppens sammensætning.

Vinter

Der kører mest på MTB, men vinterracerne bliver også luftet.

Det aftales som weekenturerne via facebook opslag fra gang til gang.

Derudover køres der med i Bkool-ligaen og Indoor Bike (Spinning) om torsdagen i Skårup (selvfinansieret).

Klub info: Upcoming Events
19029628_1419239641446501_4786302737898782595_n.jpg

TMCK VISION OG MISSION

Vision​​

TMCK er en offensiv motionscykel klub, som lægger vægt på fælleskabet. Et fælleskab, hvor der er plads til alle, ung som ældre, motionist og jernhård mtb'er og/eller landevejsrytter!

Mission​​

Vi ønsker at være det naturlige samlingspunkt for cyklister på Sydfyn, hvor alle med interesse for cykelsport på motionistplan, kan udøve deres interesser, og opleve, at de gør det i Danmarks hyggeligste klub for cyklister.

Klub info: About
39936560_10216432597114790_6809783828786

KODEKS FOR TMCK

I Tved Motionscykelklub følger vi disse 8 enkle guidelines, når vi færdes på landevejen eller i skoven:

1. Vi overholder til enhver tid færdselsloven.

2. Vi køre altid med cykelhjelm og har lys på cyklen efter forholdene.

3. Vi viser hensyn i trafikken & skoven, afpasser vores hastighed og placering, efter forholdene.

4. Vi efterlever Naturstyrelsens MTB-kodeks. https://www.google.dk/#q=naturstyrelsen+mtb

5. Vi følger holdkaptajnens anvisninger – de er der for din sikkerheds skyld.

6. Vi viser respekt for vores medcykellister og medtrafikanter.

7. Vi er opmærksomme på hinanden når vi cykler.

8. Vi repræsenterer Tved Motionscykelklub og værner om vores omdømme.

Klub info: Welcome
32802183_10213757176856724_3662726888595

ORGANISERING OG HOLDKAPTAJNER

Organisering af træningspas på racercykel

Inden afgang på træningsturen aftales det hvor langt og hvor hurtigt hver gruppe ønsker at køre, samt der aftales til hvilket tidspunkt træningen er afsluttet og hvori det tilstræbes at der er fælles fremmøde i klubben eller parkeringspladsen for at sige – tak for i dag. For at få gavn af hinanden til træning, bør der tilstræbes en organiseret form for kørsel, hvor der arbejdes med rulleskift.

Organisering af træningspas på mountainbike

Inden afgang på træningsturen aftales det hvor langt og hvor hurtigt hver gruppe ønsker at køre, samt der aftales til hvilket tidspunkt træningen er afsluttet og hvori det tilstræbes at der er fælles fremmøde i klubben eller parkeringspladsen for at sige – tak for i dag.

For at få gavn af hinanden til træning, bør der tilstræbes en organiseret form for kørsel, hvor der arbejdes med køreteknik for bedre præstation.

Holdkaptajner

Kaptajner er personer som stiller sig til rådighed den pågældende træningsdag for at vi alle kan få bedst mulige oplevelser af træningsturene. Kaptajner giver sig til kende inden trænings start, således at opdeling har fundet sted inden træningens begyndelse. Kaptajner har beføjelse til at tilrettevise/afvise personer, som efter kaptajnens skøn ikke passer på dette hold som denne har ansvaret for. Kaptajnen har beføjelser til at hæve og sænke farten efter bedste skøn så gruppen kommer til at fungere optimalt.

Såfremt der ikke er en eller nogen kaptajner til træningsstart i de respektive grupper, henstilles der til at de personer som normalt træner i gruppen træder til.

Kaptajnen er din repræsentant og gør et frivilligt stykke arbejde for at du får bedst mulig oplevelse af træningsturene, og skal derfor behandles med respekt.

Følgende kommandoer bliver brugt til træning

Forfra - betyder modkørende trafik. Bagfra - betyder bagfra kommende trafik. 

Hul / huller - betyder huller i vejbanen. Meldingen suppleres med at der peges ned mod hullet i kørebanen. Kig op / se op - betyder forhindring forude. 

Enkeltrække - betyder rytterne skal danne enkeltkolonne ved at højre række ændrer hastighed. Forreste ryttere hæver hastighed og bagerste sænker den for derved at skabe hul/plads til venstre række. 

Punktering - betyder rytter er punkteret og man lader farten glide langsom af cyklerne uden pludselige opbremsninger. Defekt - betyder rytter har defekt på cyklen og flokken lader farten glide langsom af cyklerne uden pludselige opbremsninger. 

Een ned - betyder hastigheden er for høj og skal sænkes med 1 km/t. Venstre - betyder svingning til venstre. Højre - betyder svingning til højre. Stop - betyder flokken skal standse helt op. Fri - betyder fri passage af - eller udkørsel på vej.

Klub info: About
33345871_817712368424061_551198528621458

TMCK KLUBTØJ

Som medlem af TMCK har du mulighed for at investerer i cykeltøj. Vi har designet et super sæt, syntes vi selv! Det er holdt i Tved farverne blå og gul, og tøjet er produceret hos Marcello Bergamo i Italien. Tveds lokale virksomheder har købt sponsor plads på vores tøj, som vi stolt viser frem når vi er ude og træne. Der er både kort og langt sæt, vinter sæt hvis man træner om vinteren, og vi forsøger at lagerføre en smule. Vi bestiller 3 -4 gange om året og samler løbende sammen for at kunne holde priserne nede. Normal leveringstid fra Italien er ca. 10 uger.

Priserne er kun for TMCK's medlemmer og sælges ikke til andre!

Send os en mail hvis du gerne vil købe tøjet eller hvis du vil vide mere om det - bestyrelse@tmck.dk

Klub info: About

VEDTÆGTER

Klub info: FAQ

Navn §1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 klubben er stiftet den 19 marts 2015

Formål §2 Tved motions cykelklub har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingen fremme, og at varetage medlemmerns interesse gennem klubliv og kammeratligt samvær.

Medlemmer §3 Klubben består af aktive og passive medlemmer. Et medlem er optaget i klubben, når man har betalt kontingent, alle medlemmer modtager et eksemplar af klubbens vedtægter.

Økonomi §4 Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes af generforsamlingen. kontingentet betales helårligt forud pr. 1 april. et nyt medlem der indmeldes i perioden 1 april - 30 september betaler årskontingent, medens indmeldelser efter 1 oktober er halv kontingent frem til 1 april. Passive medlemmer betaler årskontingent uanset hvilken dato de indmeldes. Stk. 2 Kasseren føre klubbens regnskab. klubbens formue anbringes i pengeinstitut til bedst mulig forrentning. Klubbens kontante kassebeholdning bør ikke overstige hvad der skønnes nødvendigt til løbende udgifter. 
Stk. 3 Regnskabsåret går fra 1 april - 31 marts. det afsluttede årsregnskab skal af kassereren afleveres til revisorerne senest 15 marts.
Stk. 4  Det reviderede årsregnskab for klubben og for eventuelle fonde forelægges på den ordinære generalforsamling. 
Stk. 5 På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer. revisorerne afgår efter tur en hvert år, genvalg kan finde sted. 
Stk. 6 Bestyrelsemedlemmer og revisorerne har til enhver tid ret til at efterse og kontrollere klubbens regnskaber.
Stk. 7 kasseren fører en kassebog og et medlemskartotek med oplysningerne om medlemmernes personlige data.
Stk. 8 Klubben tegnes udadtil af formanden og kassereren. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Ledelse §5 klubben ledes af en bestyrelse på 7 mand bestående af formand, næstformand, kasserer og sekretær samt 3 bestyrelsemedlemmer. Bestyrelsen og 2 bestyrelsesuppleanter vælges af generalforsamlingen.
Stk. 2 Valgperioden er 2 år. 4 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal, 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal.  
Stk. 3 valgperioden for bestyrelsessuppleanter er 1 år. 
Stk. 4 I tilfælde af manglende tilslutning/interesse kan bestyrelsens størrelse minimeres til 5 medlemmer, bestående af formand, kasserer, næstformand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem. Denne reduktion kan kun finde sted ved generalforsamlingen, såfremt der ikke er den fornødne interesse for bestyrelsesarbejdet blandt medlemmerne.
Stk. 5 Senest 14 dage efter nyvalgt til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Stk. 6 Bestyrelsessuppleanter deltager i bestyrelsesmøderne, og har stemmeret.


Bestyrelsen §6 Bestyrelsen afholder møder efter behov bestyrelsen er beslutningsdygtige såfremt 3 af dens medlemmer inklusive formanden er til stede. 
Stk. 2 ved afstemninger i bestyrelsen kræves almindeligt stemmeflerhed i tilfælde af stemmelighed er formandes stemme afgørende. 
Stk. 3 bestyrelsen er ulønnet generalforsamlingen kan tillægges bestyrelsen diæter og refusion af mødeudgifter bestyrelsen kan efter egne beslutning afholde visse repræsentationsudgifter. 
Stk. 4 bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og nedsætter udvalg efter behov. 
Stk. 5 bestyrelsen administrerer klubbens midler og er ansvarlig for disse over for generalforsamlingen efter de almindelige retsregler. 
Stk. 6 sekretæren fører klubbens forhandlingsprotokol af protokollen skal fremgå referater af bestyrelsen forhandlinger samt alle generalforsamlinger.


Generalforsamling §7 generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed kun generalforsamlingen kan vedtage, ændre eller ophæve klubbens vedtægter. 
Stk. 2 generalforsamling afholdes hvert år i april måned og skal indvarsles senest 14 dage før afholdes med tilkendegivelse af dagsorden. 
Stk. 3 generalforsamlingens dagsorden skal som minium indeholde:

1 Valg af dirigent
2 Formanden aflægger beretning
3 Kassereren aflægger revideret regnskab
4 Indkomme forslag
5 Valg af bestyrelse og suppleanter
6 Valg af revisor
7 Fastsættelse af kontigent
8 Eventuelt
Stk. 4 forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. 
Stk. 5 generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. dirigenten og formanden underskriver det af generalforsamlingen i forhandlingsprotokollen optagne referat. 
Stk. 6 Adgang til generforsamlingen har alle klubbens medlemmer er et medlem i kontigentrestance kan generalforsamlingen beslutte at udelukke pågældende fra deltagelse.
Stk. 7 Passive medlemmer har ikke stemmeret til generalforsamlingen.


Afstemninger §8 Ved afstemminger på generforsamlinger kræves almindelig stemmeflerhed. Ved afstemninger om vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal
Stk.1. Alle foreningens aktive medlemmer som er fyldt 16 år og har betalt kontingent har stemmeret. Valgbarhed har alle aktive medlemmer som er fyldt 16 år.  
Stk. 2 såfremt bestyrelsen eller mindst 1/3 af af generalforsamlingdeltagerne ønsker det kan et af generalforsamlingens vedtaget forslag undergives urafstemning. Til forslagets bortfald kræves at et flertal af de urafstemmingen deltagende medlemmer- dog mindst 30 % af samtlige stemmeberettige - har stemt imod forslaget. 
Stk. 3 afstemninger på generalforsamlinger sker almindeligvis ved håndsoprækning, men skal dog ske skriftligt, såfremt et medlem kræver det. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.


Ekstraordinær generalforsamling §9 skal indkaldes når klubbens bestyrelse beslutter det, eller når mindst1/5 af samtlige klubbens medlemmer skriftligt begærer det, og da senest  uger efter begærings modtagelse.
I begge tilfælde til dagsorden opgives. 
Stk. 2 en ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, såfremt 2/3 af klubbens medlemmer er mødt. I modsat fald skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling som da er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.


Klubbens opløsning §10 Klubben kan kun opløses såfremt to på hinanden følgende generalforsamlinger har truffet beslutning herom. 
Stk. 2 I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens midler hospital klovene Fyn.


Ikrafttræden §11 Klubbens oprindelige vedtægt er dateret denne vedtægt der er vedtaget på klubbens den 19 marts 2015, træder i kraft straks efter generalforsamlingen.

bottom of page